RI&E en OR

 • Hen

  Voor de wijziging van de arbowet was de organisatie van de RI&E een zaak waarover de OR zijn instemming moest verlenen (conform een memorie van toelichting).

  Weet iemand of dit nog zo is? En zo ja, waar ik hierover info kan vinden?

 • Roelfina

  Volgens mij is dit zo'n 3 jaar geleden gewijzigd. Ik weet het niet precies meer (mijn oude materiaal net opgeruimd) maar ik denk dat je het kunt vinden in de Arbowetgeving of in de Wet op de Medezeggenschap.

 • WimdF

  In de WOR artiekel 27-D staat een en ander omschreven. Het komt op het volgende neer.

  De RIE is arbowet en valt niet onder instemming van een OR. Dit moet de werkgever ten alle tijden uitvoeren op laste van de Arbo-wet.

  Toetsing van deze RIE wordt door een erkende veiligheidskundige gedaan en valt ook onder de Arbo-wet. Tot zover heeft de OR geen instemming of advies recht.

  Het plan van aanpak echter die voortvloeid uit de RIE heeft adviesrecht van de OR.

  Het PvA wordt voorgelegt aan de OR om te zien of zij eventueel nog aanvullingen of andere invullingen nodig zijn op basis van de gesprekken met de achterban. Dit blijft echter ten alle tijden advies. Als de werkgever binnen de wettelijke bepalingen van de arbo-wet de geconstateerde risico's die in het PvA zijn opgenoemt aanpakt hoeft hij niet het advies van de OR over te nemen.

  Dus RIE is Arbo-wet en behoeft geen instemming of advies van de OR.

  Voor het plan van aanpak kan de onderneming advies vragen aan de OR maar is niet verplicht het advies op te volgen

  Succes

  Wim

 • Fonzzz

  Kleine correctie: toetsing van de RIE gebeurt door een kerndeskundige. Dat kan een (Hoger) Veiligheidskundige zijn maar ook een arbo-arts, arbeidshygiënist of een arbeids- en organisatiedeskundige.

 • WimdF

  Fonzzz.

  Daar heb je gelijk in, maar ik ging even uit van de simpele benadering dat diegene die toetst minimaal MVK of HVK zal moeten hebben en dus ook veiligheidskundige zal zijn. Dus de arboarts, arbeidshygiënist of een arbeids- en organisatiedeskundige zal ook die MVK of HVK moeten hebben.

  Maar de correctie is terrecht.

  Wim

 • Ronald H - beheerder-

  Hoi Wim,

  Je verhaal klopt ALLEEN niet de Arbowet met VCA eisen verwisselen. Ik begrijp dat die begrippen/veronderstellingen bij een VCA-bedrijf weleens door elkaar lopen…

  Een RIE toetsing (conform arbowet) kan alléén maar plaatsvinden door óf een gecertificeerde AH, HVK, BA of A-O-er óf een afgevaardigde/medewerker van een certificeerde arbodienst (de kwaliteit vd toetsing wordt dan gedekt door werkprocedures/certifcaat vd arbodienst).

  Niemand van deze toetsers hoeft een MVK (middelbaar veiligheidskunde) diploma te hebben….. mag wel.

  Voor VCA (vca-eis) dient een bedrijf toegang(contract) te hebben tot een MVK-er (= minimale eis; mag ook een HVK-er/hogere veilligheidskundige zijn).

  grtjes

 • WimdF

  Ja alweer goed gecorrigeerd.

  Ik zocht het net ook ff op en wilde mijn correctie hier onder zetten maar je hebt het al gedaan.

  Nu is het verhaal helemaal af.

  Bedankt voor de aanvulling.

  Groet

  Wim

 • Hen

  Mooi, ook nog wat inhoudelijke aanvullingen.

  Echter: tot eind 2006 was in elk geval de arbowet, althans een memorie van toelichting, nog steeds van kracht. Deze werd ook aangegeven in het Jaarboek OR van Kluwer. De tekst van die MVT heb ik. Letterlijk: "Het instemmingsrecht van de OR en de pvt, alsmede het adviesrecht van werknemers bij het ontbreken van een OR of pvt, geldt zoals gememoreerd voor alle regelingen op het gehele terrein van het arbeidsomstandighedenbeleid van het bedrijf. Daaronder vallen dus ook meer specifieke punten, zoals

  - de risico-inventarisatie en -evaluatie EN het daartoe behorende plan van aanpak …

  Omdat ook het nieuwe jaarboek het nog noemt (en de auteur Vink wordt beschouwd als een deskundige), lijkt het me nog steeds gelden en niet uit de arbowet.

  Ronald, heb jij ook geen nadere informatie hierover? De MvT is uit de Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, nr. 25 879, nr. 3.

  Ik weet niet of oude MvT's nu ook vervallen met een gewijzigde arbowet. Heb je een idee hoe dat in zijn werk gaat? Of een tip waar ik het na kan vragen?

  Ik zou me er wat bij voor kunnen stellen dat een OR er veel belang aan hecht, dat de juiste vragen worden gesteld in een organisatie, en dat hij dan ook meekijkt bij het opstellen van die vragen. Plus: dat er een opdracht onder ligt, waar je later ook iets mee kunt. En vooral: dat er ook gebudgetteerd wordt om de uitkomsten van een RI&E om te kunnen zetten naar een plan van aanpak. Als ik in de praktijk zie dat er wel vragen komen, dat er een plan van aanpak wordt gemaakt, maar dat er vervolgens geen geld beschikbaar is, dan heeft het m.i. allemaal geen zin. Ofwel: m.i. moet in (niet na, maar met instemming van) overleg met een OR vooraf criteria worden afgesproken. Volgens mij gaf die MvT die mogelijkheid. En bestaat dit nog steeds. Of heeft iemand ergens in wetgeving of nieuwe MvT's gelezen dat het anders is?

 • Ronald H - beheerder-

  Hoi Hen,

  Met de wetswijziging is uiteraard ook de MvT (Memoirie van Toelichting: de toelichting op de wet gewijzigd).

  Volgens mij staat die tekst niet meer in de hudige MVT. Weet t niet zeker.

  Ik heb trouwens in dat kader een interessant artikel uit OR informatie ingescand:

  http://www.arbowegwijzer.nl/WijzigingArbowet-ORopachterstand.pdf Wijziging Arbowet zet OR op achterstand - Jan Popma.

  Ik denk dat de wijzigingen dan wel eerder helder worden. Het komt er voorakl op neer dat er wordt gewezen naar de WOR en dat veel bepalingen zijn geschrapt die toch al in de WOR staan….

  Toelichting op artikel 5 (RIE)

  Artikel 5 wordt op een aantal punten gewijzigd.

  Allereerst is de in het tweede lid opgenomen verplichting tot het bijhouden van een lijst van arbeidsongevallen overgebracht naar artikel 9, zodat alle bepalingen met betrekking tot arbeidsongevallen en beroepsziekten overzichtelijk in één artikel zijn terug te vinden. Zie verder de toelichting op artikel 9 (artikel I, onderdeel J).

  Verder zijn de bepalingen betreffende de jaarlijkse schriftelijke rapportage over de uitvoering van het plan van aanpak en het voorafgaand overleg daarover met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers, vervallen. De risico- inventarisatie en –evaluatie en het daarvan deel uitmakende plan van aanpak vallen immers onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en, bij ontbreken van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, onder het adviesrecht van de personeelsvergadering. Het voorschrift dat bij het voorafgaand overleg over de schriftelijke rapportage de actualiteit van de risico-inventarisatie en -evaluatie aan de orde zou moeten komen is eveneens geschrapt, omdat dit overbodig wordt geacht. De werkgever is immers op grond van het vierde lid (oud) verplicht de risico-inventarisatie en -evaluatie - en daarmee ook het plan van aanpak - te actualiseren. Omdat de risico-inventarisatie en –evaluatie, zoals gezegd onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en, bij ontbreken van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, onder het adviesrecht van de personeelsvergadering valt, zal het actueel zijn van de ri&e bij het overleg in dat kader aan de orde kunnen komen. De werkgever zal ook een geactualiseerde versie van de ri&e ter instemming moeten voorleggen. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebben aldus op grond van de Wet op de ondernemingsraden voldoende mogelijkheden om het actueel zijn van de ri&e aan de orde te stellen. De verplichting voor de werkgever om er voor te zorgen dat iedere werknemer kennis kan nemen van de ri&e is geschrapt omdat de werknemers al op grond van artikel 8 over de aan hun werk verbonden risico’s en de in verband daarmee genomen maatregelen moeten worden ingelicht.

  Meer kun je vinden:

  http://www.arbonieuwestijl.nl/7/15/15/Memorie_van_toelichting_-_Artikelsgewijze_toelichting.html

  In algmene nieuwe MVT staat.

  http://www.arbonieuwestijl.nl/7/15/14/Memorie_van_toelichting_-_Algemeen.html

  Hieronder een stuk uit de nieuwe MVT

  Overleg- en informatiebepalingen

  De gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers voor het

  arbeidsomstandighedenbeleid komt ook tot uitdrukking bij de medezeggenschap van werknemers over het arbeidsomstandighedenbeleid. Medezeggenschap is een belangrijk instrument om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor goede arbeidsomstandigheden in bedrijven gestalte te geven.

  Uitgangspunt is dat de medezeggenschap van werknemers met betrekking tot de

  arbeidsomstandigheden primair is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarnaast is in een aantal andere wetten de medezeggenschap in bepaalde sectoren geregeld, zoals voor de onderwijssector en voor Defensie. Voor de sector Onderwijs geldt dat daar waar OR staat ook de Medezeggenschapsraad gelezen kan worden. Alleen onderwerpen die niet vanzelfsprekend uit de WOR en die andere wetten voortvloeien zijn opgenomen in de Arbowet. Dit uitgangspunt is ook in het onderhavige wetsvoorstel gehandhaafd. In het kader van vereenvoudiging en vergroting van de transparantie van regelgeving is nog eens kritisch gekeken naar de diverse bepalingen met betrekking tot overleg en informatie, waarbij met name gelet is op doublures, inconsequenties en zaken die al impliciet geregeld zijn met betrekking tot de informatieverplichtingen van de werkgever. De bepalingen met betrekking tot overleg en informatie van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de informatie van de belanghebbende werknemers zijn gestroomlijnd. Voor zover de overlegbepalingen in de artikelen 5 en 12 Arbowet samenlopen met overleg- en informatiebepalingen in de WOR en andere wetten zijn deze geschrapt. De overlegbepalingen blijven alleen gehandhaafd voor werkgevers in ondernemingen met minder dan 10 werknemers waarin geen OR of PVT is ingesteld.

  De wetgever heeft aan werkgevers en werknemers opgedragen samen te werken bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop hij invulling geeft aan deze opdracht. Hij zal daarbij de voorschriften met betrekking tot het overleg, de informatie, het vragen van instemming of advies op basis van de WOR en andere wetten moeten betrekken. In het overleg kan worden afgesproken hoe de OR/PVT c.q. de personeelsvergadering danwel het overlegorgaan betrokken wordt bij d uitvoering van het arbobeleid en hoe hij betrokken wordt bij de actualisering van de ri&e en het plan van aanpak. Het doel is samenwerking tussen werkgever en werknemers bij de totstandkoming van het arbobeleid in de onderneming. Over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze verplichtingen kan de werkgever afspraken maken met de werknemervertegenwoordiging (middelvoorschriften). Om te bewerkstelligen dat werkgever en werknemers(vertegenwoordiging) overleg voeren over het arbobeleid zijn in de WOR en andere wetten al diverse bepalingen opgenomen. Het is overbodig de bepalingen in de Arbowet met betrekking tot de jaarlijkse schriftelijke rapportage over de uitvoering van het plan van aanpak en het voorafgaand overleg daarover met de OR/PVT, overlegorgaan of belanghebbende werknemers te handhaven. Dit geldt ook voor de verplichting voor de werkgever om in het voorafgaand overleg de actualiteit van de ri&e aan de orde te stellen. Dit zijn middelvoorschriften om het arbeidsomstandighedenbeleid regelmatig op de agenda te krijgen bij het overleg tussen werkgever en werknemers. Met deze wijziging wordt bureaucratisering teruggedrongen en worden administratieve lasten beperkt.

 • Hen

  Ronald, geweldig! Ik ga me erin verdiepen.

  Bedankt.

  Hen